Konfirmációs tudnivalók 2022

Konfirmációra jelentkezők figyelmébe ajánljuk!
Szeretettel várunk minden kedves családot konfirmálni kívánó gyermekével együtt október 2-án vasárnap (tehát ezen a héten) istentiszteletünkre 10 órától! Az istentisztelet után a gyülekezeti terembe vonulunk át közösen a családokkal, ahol megosztjuk a konfirmációval kapcsolatos információkat!
Várjuk a szülőket is, hogy ők is meghallgathassák a tudnivalókat, és egyikük aláírja az adatlapot és az adatvédelmi nyilatkozatot.
....Ősszel újra elkezdődnek gyülekezetünkben is a konfirmációs alkalmak. Fontos felidéznünk, mi is a konfirmáció?
Egy felfedező úthoz hasonlítjuk, melynek során megismerjük Református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, Jézus Krisztust.
Így a hitre jutás alkalma lehet egy ilyen alkalom is a fiatalság számára, és akkor már maguk is felfedezhetik, felismerhetik Istennek ezt a fajta gondviselését a saját életünkben.
Isten Igéje a Szentlelke által elhívja a világból az Övéit, majd újra és újra megerősíti a benne bízók hitét, egész életét és rajtuk keresztül egyházunkat is.
Imádkozzunk az őszinte megtérésekért, és a szívből fakadó konfirmációs fogadalmakért!
Áldást békességet: A Csepel-központi gyülekezet lelkészei és hitoktatói

2022 Házaspáros Biblia-tanulmányozó sorozat

A műemlék templom külső felújítása, állagmegőrzés

A Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség területén az EEÖR-KP-1-2021/1-001304 sz. támogatás keretében a műemlék templom külső felújítása történt 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás mellett.

Az EGYH-EOR-21-P-0104 pályázat keretében elvégzett, ehhez csatlakozó munkával lehetett  a fenti pályázat előírásait betartani.

Az EGYH-EOR-21-P-0104 pályázat keretében a kapott 8.000.000 Ft felhasználásával a felújítás során állványozással és alpin technológiával került sor a sérült homlokzat javítására, festésére, beton felületének tisztítására, valamint a tető és az esővíz-elvezető rendszer vízszintes és függőleges szakaszainak szükség szerinti bádogozására, a tető kijáró felületeinek felújítására. Sor került az acél felület korróziógátló alapozására, közbenső festésére, az ablakkeretek és párkányok szükség szerinti javítására, továbbá a templomajtók előtti beton járófelületek szükség szerinti javítására. Sajnos a külső felújítás mellett megmaradt a tető és harangszoba felső kupola szintjének problémája, amiről a későbbiekben beszélni kell, mert a zsindely, illetve a statikai állapot miatt komoly problémák merülhetnek fel a későbbiekben sajnos rövid időn belül. A pályázat során elvégzett munkálatok az épület szinten tartó beruházásával újra a tető esővíz elvezető csatornarendszer a vízelvezetés és a homlokzat funkciójának megfelelően beázás mentessé vált.

A munkálatok elvégzésével eltudtuk kerülni a templomból történő kiköltözést és az állag további romlását. Az istentiszteletek és hitéleti alkalmaink zavartalanul folytatódhattak gyülekezetünkben.

Köszönetünket fejezzük ki Magyarország Kormányának és a főpályázó Budapest-Dél Református Egyházmegyének a 8.000.000 Ft-os támogatásért.

A felújítás fotómelléklete megtekinthető az alábbi linken.

2022 Gyermektáborok

Kedves Szülők!

Örömmel tudatjuk, hogy az idei nyáron két gyermektábort is indítunk. (ottalvós és napközis)

A jelentkezéseket minél hamarabb várjuk!

Ökomenikus imahét 2022

Karácsonyi alkalmak 2021

Tábori beszámolók

Nyári gyermektábor

Budapest-Csepel, 2021. augusztus 9-13

Napközis hittanos-kézműves gyermektáborunkat a csepeli Kazinczy Ferenc Általános Iskolában tartottuk. A táborba jelentkező 61 gyermekkel 11 tanító foglalkozott; a felnőttek munkáját és a gyermekek foglalkoztatását pedig még 23 fiatal segítette.

A gyermekhét vezető igeszakasza a következő volt: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsoltárok könyve 24,1)

A tábor tematikája a Római Birodalom köré épült, de mégis Isten országáról és annak dolgairól tanulhattak a gyermekek a héten – hiszen Istené az egész föld, és minden, ami rajta van.

A gyermekek az első naptól kezdve korosztály szerinti kiscsoportokba rendeződtek, melyeket újszövetségi gyülekezetekhez tartozó városokról neveztünk el (Filippi, Efezus, Róma, Kolossé és Korinthus). A csoportokat felnőttek vezették, fiatalok segítségével. A reggeli közös tornázás, éneklés és igei kezdés után ezekhez a csoportokhoz vonultak el a gyermekek.

A hét igei tanításait a felnőtt testvérek, köztük a hittanoktatóink végezték. Minden nap más-más tanítót és új bibliai történetet hallhattak a gyerekek – így próbáltuk számukra még változatosabbá és izgalmasabbá tenni a hallottakat.

Az igei témák között szó volt arról, hogy Isten országa hogyan lehet a mi szívünkben is, ahol Jézus legyőzte a bűnt. Azt is megtanulták a fiatalok, hogy a világ birodalmai sajnos sokszor Krisztus ellen lázadnak – a kísértő könnyen, gyorsan egy keresztyéneket üldöző, arctalan tömeget és isten-ellenes birodalmat tud kialakítani. Azt is megtanulták a gyermekek, hogy a földi birodalmak az Istentől kapott feladataikat látják el, és ezért a gondoskodásért hálásnak kell lenniük a szüleiknek és az állam felé is, hiszen Isten szeretete mozgat mindent, ami az érdekünkben történik.

A kapernaumi századosról szóló igeszakasz által az Istenbe vetett hit és bizalom fontosságáról kaphattak bizonyságot a gyerekek, az Apostolok Cselekedeteiben olvasottak alapján pedig azt is láthatták, hogy ahogyan régen a birodalom területén, úgy ma is terjed tovább a Jézus Krisztusról szóló evangélium üzenete. Természetesen minden korosztálynak a számára megfelelő módon jutott el a tanítás igei üzenete.

A napi igei tanítások, az aranyige- és énektanulás mellett a gyerekek délutánonként sportolhattak, részt vehettek különböző sorversenyeken, közös játékokon és kézműves foglalkozásokon. Ez utóbbi alkalmakon nagy örömmel készítettek római katonai sisakot papírból, fűzött imanaplót és a római lakomákat idéző gyümölcstálakat is.

A hét során a gyermekek megerősödhettek az Istenbe vetett hitükben, és közelebb kerülhettek egymáshoz és a szolgáló testvérekhez is.

A tábort péntek délután egy közös templomi alkalom zárta, ahová meghívtuk a szülőket is. A gyermekek közösen énekeltek nekik a táborban tanult kedvenc énekeikből és számoltak be a hét eseményeiről. Ezen az alkalmon a tábori segítők is elmondták, hogy miért volt fontos számukra a gyermekek közötti szolgálat, a gyermekektől pedig azt tudhattuk meg, hogy mi tetszett nekik legjobban a héten. A családi közösségi alkalmat közös étkezés és játék zárta a templom udvarán.

Hálásak vagyunk Istennek az együtt töltött hétért – a tanításokért, a közös beszélgetésekért, a foglalkozásokért. Köszönjük a szolgálók munkáját és a testvérek imádságait!Nyári ifjúsági tábor

Kishuta, 2021. július 18-24

Egyhetes ifjúsági táborunkat Kishután tartottuk, a Titus Hitéleti Alapítvány Kishutai szállásán. Az ifi-héten 18 fiatal vett részt, 4 fő segítővel és Kéri Tamás, valamint Kósa Márk lelkipásztor vezetésével.

A tábor témájának vezető igeszakaszául a következőket választottuk: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (5Mózes 6,5) és „…Szeresd felebarátodat, mint magadat...” (3Mózes 19,18).

A délelőttök folyamán a fiatalok arról hallhattak kiselőadásokat, majd arról beszélgettünk kisebb csoportokban, hogy „Mit is jelent Istent szeretni?”.

Hétfő délelőtti témánk az volt, hogy mi minden válhat számunkra bálvánnyá, és ez hogyan befolyásolja az életünket. Kedden arra néztünk példát, hogy tudjuk az akaratunkat Isten szolgálatába állítani. Szerda délelőtt a Zsoltárok könyve igeszakaszainak segítségével csodálkozhattak rá a fiatalok, mennyire aktuálisak Dávid zsoltárai a mi érzésvilágunkra is. Csütörtökön arról beszéltünk, hogy a kapott javainkat, talentumainkat hogyan is szentelhetjük Isten szolgálatára, pénteken pedig az önzés témáján keresztül közelítettük meg a másik ember szeretetét.

Esténként a „jövőképünk”-ről beszélgettünk. A „világ jövőképének” témakörén belül szóba került – többek között – a mesterséges intelligencia fejlődése, a klónozás és az egészségügy problémái, a migráció kérdése, illetve a jövőbeli vírushelyzetek veszélyei és az azokra való felkészülés. A világ jövőképéről beszélgetve fokozatosan jutottunk el a fiatalok személyes jövőképéhez, akik közben arról is tanulhattak, hogyan segítheti őket Isten Igéje jövőjük alakításában a Szentírás tanulmányozása és az imádság ereje által.

Minden délután érdekes és egyben közösségépítő programokkal készültünk a fiatalok számára. Sokat sportoltunk és társasjátékoztunk, de végeztünk karitatív munkát is: a közeli Pálházai Református Egyházközség Bózsvai szórványa gyülekezeti házának kerítését festettük le, így a fiatalok átélhették, milyen fontos és jó tud lenni a közös szolgálat és segítségnyújtás egy közös cél érdekében.

Két gyalogtúrán is részt vettünk a héten: megnéztük a Füzéri várat, és elmentünk a Kőkapu nevezetű helyre is, ahol megcsodálhattuk a vadászkastélyt és egy csodás tavat, amelyet erdő ölelt körül.

Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, mert nemcsak élményekben gazdagodhattunk, de lelkiekben is közelebb kerülhettünk Istenhez és egymáshoz is.Női csendesnap 2021

Minden kedves nőtestvérünket szeretettel várunk ezévi női csendesnapunkra!

Gyülekezeti kirándulás 2021

Kedves Testvérek!
Egy évvel ezelőtt Pilisborosjenőn kirándultunk kb. ötvenen a gyülekezetből. Akkor megcsodáltuk a falu túloldalán emelkedő Kevélyek vonulatát, és felvetődött, hogy legközelebb oda kellene elmennünk. A november 1-jei ünnepnapon szeretnénk megpróbálni ezt a túrát.
A közös indulás a parókiától. 8.45-kor, mert a nyugatiból óránként indulnak csak vonatok. Pilisborosjenőről elindulva, mintegy 10-12 km gyaloglás után, érintve a Nagy-Kevély csúcsot, a csillaghegyi HÉV-állomásra érkezünk meg. Akinek Budapest bérlete van, annak csak egyetlen (teljes áron 250 Ft-os) Volánbusz jegyre van még szüksége. Akinek nincs BKV-bérlete, annak célszerű csoportos napijegyet vásárolni (3300 Ft/5fő). (A Szent Imre-téri BKK információs központban meg lehet venni) Hazaérkezés várhatóan 17 óra körül.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ifjúsági tábor 2021

Gyülekezetünk ifjúsági táborát a július 18-tól 24-ig tartjuk Kishután. Minden fiatalt szívesen várunk! A részvételi díj előre láthatólag 25 000Ft. Kérjük minél előbb a jelentkezéseket, mert a szállást le kell, hogy foglaljuk. Aki csak teheti, kérjük, 10 000Ft előleget is fizessen jelentkezéskor!

Gyülekezeti hétvége 2021

Mátraházi gyülekezeti hétvégénket 2021. június 3-6-ig (csütörtktől vasárnapig), tehát az eddigieknél egy nappal hosszabbra tervezzük, az üdülőt előzetesen lefoglaltuk. Várjuk a kedves testvérek jelentkezését a lelkészi hivatalban.

Gyülekezeti kirándulás 2020

Kedves Testvérek!
Gyülekezeti kirándulásra megyünk 2020. december 30-án Dobogókőre.
Az útra fontos hozni meleg ruhát és ennivalót.
A vírushelyzet miatt nagyon kevés mosdólehetőség van. (Pomáz HÉV-állomás vagy MOL kút, Dobogókő nyilvános WC; aprópénzzel mindenki készüljön)
Aki nem szeretné bevállalni a hosszabb túrát, de szeretne velünk együtt lenni, az megteheti az utat autóval Dobogókőig és csatlakozhat hozzánk a Dobogókői-kilátónál.
Onnan egy fél óra rövid túra a Rezső-kilátó, ahol látható a Duna-kanyar.
Szeretettel várunk mindenkit!
--------------------------------------------------------------------------------
A túra részletei
Indulás: 9:00 órakor a parókia elől
Kirándulás kezdete: 11 óra, Pomáz HÉV állomás (H5)
Becsatlakozás a Dobogókői-kilátónál: 14:30-15:00 között
Kirándulás célpontja: Rezső-kilátó, Dobogókő
Kirándulás vége: 16:30-kor felszállunk a Pomázra tartó buszra Dobogókőn
Hazaérkezés: 19 óra körül
Aki tömegközlekedéssel jön, hozzon bérletet és készüljön plusz költséggel a Pomázi HÉV kiegészítő jegy (2 x 250 Ft) és a volánbusz jegy (465 Ft) miatt.
Arra is van lehetőség, hogy pomázi HÉV állomásig jön valaki autóval és 11 órakor ott csatlakozik hozzánk a hosszabb túrára.
Az időpontokat fontos betartani, mert hazafelé csak egy busz jön Dobogókőről ebben az időben, ezt mindenképp el kell érnünk.

Karácsonyi alkalmak 2020

A zsinati elnökségünk hivatalos álláspontja szerint jelenleg, míg a kormány ezt nem szigorítja, az istentiszteleti alkalmak a járványügyi előírások gondos megtartása mellett látogathatók.

A karácsonyi ünnepekre a következő alkalmakat tervezzük:

  • dec. 24. csütörtök 14 óra ünnepkezdő áhítat
  • dec. 25. és 26. 10 óra úrvacsorás ünnepi istentisztelet
  • dec. 27. 10 óra vasárnapi istentisztelet
  • dec. 31. 18 óra óévi áhítat
  • jan. 1. és 3. 10 óra újévi istentisztelet

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com